zondag 31 augustus 2014

God wil bij ons wonen!/ Gaven en tijd...(deel 1)- Gezinsmomenten

We zijn van de week verder gegaan met de Israëlieten in de woestijn. Ze hadden de  tien geboden gekregen. Maar lukte het ook om de geboden te houden? En dan gelijk de vraag naar ons toe: Lukt het ons? We kwamen tot de ontdekking dat er ook in ons hart zonde leeft. Zouden we dan wel met God op weg kunnen? Ik gaf het voorbeeld van een moordenaar. Zou jij met een moordenaar in huis willen wonen? Nee, daar moesten ze niet aan denken. En toch wil God bij het volk Israël en ons wonen. Begrijp je dat? We kijken nog een keer naar de twee harten met God en naaste. God houdt van Zijn volk. Zijn volk had het verbond wel verbroken. Maar God laat zien dat Hij het verbond wel houdt. Hij gaf nieuwe stenen tafelen. En Hij wil zelfs bij hen wonen!

We lezen van Bezaleel en Aholiab. Zij hadden gaven gekregen om te bouwen. Zij mochten werken aan de tabernakel. Maar ook de andere mensen mochten hun gaven gebruiken voor de bouw van de tabernakel. Zo mogen ze samen werken. En samen iets moois maken voor God.

In de vakantie hebben we samen een poppenkinderstoel gemaakt. We waren reuze trots op het resultaat. Ik was er ook blij mee en maakte foto's, want ik wilde het ook nog graag een keer hebben over samen werken en dat ieder andere gaven heeft gekregen. Nu pakte ik even terug op dat samenwerk-moment.

De een kan goed zagen... De ander kan goed schilderen...

De ander kan goed naaien...


En samen maakten we een poppenkinderstoel....
De een was de verkoper, de ander werkte in het magazijn, de ander was de klant...
En de poppenkinderstoel werd zelfs thuis bezorgd...


Ieder mocht zo zijn gaven gebruiken. Wat is het mooi geworden! Wat zou het jammer zijn als we onze gaven niet zouden gebruiken. Dan hadden we vast geen mooie stoel gehad voor de pop.Straks gaan we weer naar school. We mogen genieten op school van de gaven die we gekregen hebben. We praten er over wat zij goed kunnen en dat je dan misschien iemand kan helpen die dat juist moeilijk vind. Maar ook over de dingen die we lastig vinden. Dan mag je om hulp vragen en kan je misschien weer leren van een ander.

Deze week hebben we verder nagedacht over de gaven die God ons geeft.We lazen het verhaal van de gelijkenis van de talenten. Gebruik ze wel en begraaf ze niet in de grond. God geeft ons gezondheid, verstand, tijd... En wat doe je ermee?

Hoe gebruik jij je tijd, die God aan je geeft? Er is een tijd van leren, maar ook een tijd van ontspannen. Een tijd om je op te frissen en een tijd om te spelen. Een tijd om samen met anderen te eten en te kletsen en een tijd om alleen te zijn met God. Aan de hand van Bijbelverhalen hebben we daar deze week naar gekeken. Hieronder de Bijbelverhalen die we behandeld hebben over tijd... En deze tekst sprong er even uit:

Ja ook, dat ieder mens ete en drinke, en het goede geniete van al zijn arbeid. Dit is een gave van God.... Prediker 3:13 (Geniet van alles wat je hebt mogen doen vandaag...)

Alles heeft zijn bestemde tijd...- Prediker 3:1-15
Tijd van leren ... en een tijd van naar huis gaan...- Heere Jezus in de tempel: Lukas 2:41-52
Tijd van zorgen... en een tijd van oplossingen...- Water verandert in wijn op de bruiloft: Johannes 2:1-12
Tijd van storm... en een tijd van rust...- Storm op zee: Markus 4:35-41
Tijd van slapen en rusten... en van wakker worden... - Ook te zien in Markus 4:35-41
Een tijd van samen eten... en alleen te praten met God op de berg- Wonderbare spijziging: Markus 6:31-44
Tijd van ziek zijn... en tijd van gezond...- Een melaatse man genezen: Markus 1:40-45
Tijd om Gods zegen te ontvangen.... Psalm 121

Het werk aan de tabernakel voltooid
32 Zo werd het werk aan de tabernakel, de ontmoetingstent, voltooid. De Israëlieten hadden alles precies zo gemaakt als de HEER het Mozes had opgedragen. 33 Toen brachten ze de tabernakel naar Mozes: de tent met alle toebehoren, de haken, planken, dwarsbalken, palen en voetstukken, 34 het dekkleed van rood geverfde ramsvellen, het dekkleed van zeekoevellen en het voorhangsel, 35 de ark voor de verbondstekst met de draagbomen en de verzoeningsplaat, 36 de tafel met de bijbehorende voorwerpen en het toonbrood, 37 de lampenstandaard van zuiver goud met de lampen die er op de juiste wijze op gezet moesten worden, met alle toebehoren en met de olie voor de verlichting, 38 het gouden altaar, de zalfolie, het geurige reukwerk en het gordijn voor de ingang van de tent, 39 het bronzen altaar met het bronzen hekwerk, de draagbomen en alle bijbehorende voorwerpen, het wasbekken met het onderstel, 40 de doeken voor de omheining met de palen en de voetstukken, het gordijn voor de ingang van de afgeschermde ruimte, met de touwen en pinnen, en alle benodigdheden voor de dienst in de tabernakel, in de ontmoetingstent, 41 en ook de ambtsgewaden voor de dienst in het heiligdom, de heilige kleding voor de priester Aäron en de kleding die zijn zonen bij hun dienst als priester moesten dragen.42-43 Alles was gemaakt zoals de HEER het Mozes had opgedragen. Toen Mozes zag dat de Israëlieten alles precies volgens de opdracht van de HEER hadden gemaakt, zegende hij hen. 

Vers 43: Ook weer zo mooi voor ons. Als we klaar zijn met ons werk, mogen we het bij de Heere brengen. Mozes zegende hen, maar we mogen ook geloven dat God ons zegent. Hoe doen we dat praktisch? Aan het eind van de dag vertellen we aan elkaar en aan God wat we hebben mogen doen. 

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.
Psalm 90:17
In Exodus 40  lezen we dat Mozes alles gaat inrichten zoals God het tegen hem zegt. Daarna moet alles gezalfd worden. Zo wordt het geheiligd. Zo mogen wij ook ons werk bij God brengen en Hij zal het gebruiken en heiligen tot Zijn eer. 


dinsdag 26 augustus 2014

Sociale ontwikkeling van kinderen- Leermoment uit de moedergroep
Geloven in opvoeden... De naam van een boek wat we met verschillende moeders bespreken. We zijn nu aangeland bij het hoofdstuk over de sociale ontwikkeling van kinderen. Het is zo mooi om samen te kijken wat de Bijbel daar over zegt. Hieronder een samenvatting van deze morgen.

Sociale ontwikkeling
Sociale ontwikkeling heeft te maken met relaties! God is een God die een relatie met ons wil! Daarom keken we eerst naar Gods relatie met ons.

Gods relatie met ons:
We zongen samen lied 26: De Heere is mijn Herder. Op een papier schreven we om de beurt Wie God in dit lied wil zijn voor ons. Dat deden we ook bij lied 27: De Heere is mijn kracht, mijn lied.
Herder, Leidsman, Verlosser, Trooster, Kracht, Helper, enz.
Samen besproken hoe God is als Herder, enz.

Relatie met onszelf: 
Heb je naaste lief als jezelf! Dat kan alleen als je weet wie je zelf bent. Gods schepping! Je gaat dan ook vol bewondering kijken naar andere mensen, ook geschapen door God! Ieder met zijn eigen gaven! Samen vormen wij het Lichaam!
Toen gekeken naar Romeinen 12:1-9. Daar gaat het over mensen met allemaal verschillende eigenschappen. Het bijzondere is dat God al die eigenschappen bezit en wij maar enkele. Dat geeft niet zegt Paulus. Als je niet kan onderwijzen dan laat je dat aan iemand anders over. Jij hebt zelf gaven. Die mag jij besteden!
Even nagedacht over de eigenschappen / gaven/ talenten die wij hebben gekregen van God. Hij wil ons daar in laten groeien! Kijk naar hoe Hij troost! Hoe Hij helpt.. Hoe Hij bemoedigt! Hij is ons tot Voorbeeld!

Relatie met anderen:
In vers 9 -21 lazen we hoe we met onze naaste om moeten gaan.
* Liefde zij ongeveinsd: Keer je af van het kwaad en onthou het goede! Onthou de goede dingen die je kind doet, die andere mensen doen! vergeet en vergeef het kwade!
* Zegent hen die u vervloeken. Erg moeilijk, maar God is onze Hulp. Vraag het aan Hem om te kunnen zegenen!
* Weest blij met de blijden! Ook naar je kids toe: Geniet van hun blijdschap! Leef je in en begrijp hun blijdschap!
* Wees samen verdrietig. Begrijp hun verdriet! Je hoeft niet voor een oplossing te zorgen. Naast hen staan is vaak al genoeg.
Een rijk hoofdstuk met nog zoveel meer leerpunten!

We sluiten af met een dankgebed en danken God voor Zijn liefde en wijsheid en al Zijn eigenschappen. Danken Hem dat Hij dat ook zichtbaar wil maken in onze levens en die van onze kinderen. En vragen Zijn zegen op de plek waar ze komen, op school, in de kerk of ze daar ook Zijn liefde mogen ontvangen, zodat ook zij het weer door kunnen geven.

Vraagje aan jullie: Welke Bijbelverzen zijn voor jullie van betekenis in de omgang met je kids/kinderen?

zondag 24 augustus 2014

Een schoon strand en memories( slot)- Gezinsmoment

De vakantie is voorbij. Met de Israëlieten zijn we gearriveerd bij de berg Sinaï. We staan even stil met de Israëlieten bij de wet van God. Al gauw blijkt dat t erg moeilijk is om echt naar God te luisteren en Hem volkomen te gehoorzamen. En dat is voor ons ook moeilijk. Het volk heeft de wet gebroken. Letterlijk was dat te zien met de twee stenen tafelen die gebroken waren. We zagen de genade van God dat Hij toch weer een nieuw verbond met het volk wilde maken. Van klei heb ik een poos terug al twee harten gemaakt met op het ene God en de andere de naaste. Daar gaat het om in de 10 geboden. En die pakken we er weer even bij. Als we de stenen zien mogen we eraan denken dat God zijn verbond houdt. Niet omdat ze zo goed waren, maar door Zijn genade, Zijn liefde voor ons!


We gaan even terug naar het strand. Op het strand hebben de strandjutters een belangrijke taak. Kijken of het strand schoon is. Vaak staat er in de krant in deze periode dat de stranden erg schoon zijn. Het is een soort wedstrijd, want ja, wie wil niet het schoonste strand hebben? We praten erover waarom een schoon strand belangrijk is. Onze dierenvriend reageert als eerste. Als de dieren ervan eten gaan ze dood... Het is dus erg onveilig. Rommel moet je opruimen!


En zo is dat ook met de rommel in ons leven. Het is schadelijk voor je als je t laat liggen. Wat doet een strandjutter met de rommel die hij vindt? In een speciale afvalbak. Die wordt later geleegd. Als hij het neerlegt op een zelf bedacht plekje wordt t niet opgehaald of het waait later weer verder. Zo moeten ook wij onze zonden bij God brengen. En niet een poosje laten liggen. De Heere Jezus heeft het document met onze aanklachten vernietigt door het aan het kruis te nagelen. Kolossenzen 2:14 ( Hebben we al eens geleerd met Pasen en is mooi om weer even terug te pakken) In de praktijk is het soms erg moeilijk. Soms herinneren we elkaar toch weer aan fouten. Dat is niet leuk en ook niet de bedoeling. Maar dan mogen we toch weten en God danken dat er bij Hem wel vergeving is. En Hij wil ons ook dan helpen, als we dat moeilijk vinden! Laten we er ook vooral van genieten als we een opgeruimd en schoon hart hebben.

Maar de strandjutter komt soms ook mooie schelpen of voorwerpen tegen. Die neemt hij mee en bewaart hij goed. Wij hebben ook mooie dingen meegemaakt in de vakantie. Die herinneringen mogen we bewaren en ervan genieten. We halen vakantie herinneringen op, bekijken foto's en schrijven onze herinneringen op etiketten. We versierden een fotolijst en plakten onze memories er in. Samen kijken we ernaar en danken God voor deze mooie herinneringen. De vakantie is voorbij. Maar God blijft bij ons! Ook bij de Israëlieten bij de berg Sinaï. Hij wil zelfs in hun midden wonen. Maar daarover de volgende keer meer...

vrijdag 15 augustus 2014

Vuurtoren, lichtbakens...(deel 5)- Gezinsmoment

Toen lazen we het verhaal over de berg Horeb. Ook daar werden palen om heen gezet als bescherming. Het volk moest zich wassen en klaarmaken voor de ontmoeting met God. De afgelopen weken hebben we flink wat opgeruimd en schoongemaakt. Wat voelt dat weer als een nieuwe start. Zo mogen we ons ook even opfrissen voor een ontmoeting met God. Deze weken proberen we bewust onze gedachten te richten op God als de Bijbel open gaat. Even geen andere dingen doen als we lezen uit de Bijbel, of als we naar de kerk lopen, maar ons richten op God, wat Hij tot ons zal zeggen...( soms weer even nodig om op te scherpen).

God kwam op de berg en dat ging gepaard met onweer en bliksem.Deze zomer hebben we ook verschillende onweersbuien meegemaakt. We zijn dan ook een beetje stil van het natuurgeweld. Dat waren de Israelieten ook.

Ik stak de vuurtoren aan, gemaakt van glaasjes en van boven had ik er steentjes ingedaan. God sprak vanaf de berg/steenrots. Een vuurtoren wijst de schepen de weg. Zo wijst God ons ook de weg. God gaat tegen het volk spreken en zegt: Ik ben de Heere, uw God, Die u uit Egypte uitgeleid heb.

Dan komen de 10 geboden. Dat zijn ook richtwijzers voor het leven. Omdat we nog steeds in de strandsfeer bezig zijn, steken we de rode lichtbakens aan die de weg wijzen aan de schepen op zee.

Daarna lees ik de geschiedenis uit de Bijbel. Elke dag gaan we verder. Ik wil dan steeds de vuurtoren en lichtbakens aansteken. Ook omdat we graag eerbied willen hebben als de Bijbel opengaat, als God tot ons spreekt.

Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
in U richting vindt...

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad...Genieten tussen de golfbrekers in de zee ( deel 4)- Gezinsmoment

Gisteren hadden we het over genieten tussen de golfbrekers in de zee. Dat t zo n rijke voedzame omgeving is voor de zee-dieren. Dat er zoveel eten is waar we van mogen genieten. Ook God zorgt ontzettend goed voor ons. Ook voor de Israelieten in de woestijn van wie we nog steeds lezen. We lezen in Exodus 17:31, dat t manna heerlijk smaakt. Korianderzaad, smaak als honingkoeken... Ik moest toen denken aan de tekst: Smaakt en ziet dat de HEERE goed is. Via google vond ik 'm. Psalm 34:9. De tekst gaat nog verder. Zalig wie bij Hem schuilt. Dat past mooi bij de golfbrekers. Achter de golfbrekers kunnen we schuilen en achter Jezus. Deze tekst gaan we leren!Ik zette schaaltjes neer met verschillende dingen. Van een oude handdoek maakten we blinddoeken. Met een wattenstaafje doopten we in de smaak en liet ik ze proeven. Vieze gezichten en mmm- gezichten. 
Toen lazen we de tekst: Smaakt en ziet dat de Heere goed is, zalig de man die bij Hem schuilt.

Daarna schoven we aan tafel en gingen we lekker genieten van allerlei smaakjes.

Later in deze week gingen de kids zelf aan de slag met verschillende smaakjes drinken. Zaterdag komt er familie eten en ze wilden een "speciaal drankje" maken. En ik mocht voor proeven... Misschien ook een leuk idee om je kids te laten doen.

Ondertussen zat ik druk te denken welk lied er mooi bij paste. " Hoe zoet zijn mij Uw redenen geweest...". Psalm 119:53. Gods woorden zijn ook zoet. 

Wat hebben we dan veel om te genieten. De verschillende smaken van eten, maar ook Zijn Woorden...

k Heb Mijn Woord hier gesproken op aard (2 keer)
Zalig hij die het hoort, hij die het hoort
Zalig hij die het hoort en bewaart

Ja, Mijn Woord is als honing zo zoet ( 2 keer)
Zalig hij die het hoort, hij die het hoort
Zalig hij die het hoort en het doet

Ja, Mijn Woord is zo scherp als een zwaard ( 2 keer)
Zalig hij die het hoort, hij die het hoort
Zalig hij die het hoort en bewaard

Kwam er vandaag ook nog iemand een reep chocola brengen met appel, kaneel en cranberry...
Dat moesten we ook nog even proeven. Mmm, genieten, al die verschillende smaken in chocola... Smaakt en ziet dat de Heere goed is!

donderdag 14 augustus 2014

Tussen de golfbrekers in de zee...(deel 3)- Gezinsmoment

We zijn nog steeds lekker in de strandsfeer. We lopen als gezin vaak langs het strand. We zien dan regelmatig vissers dichtbij de paalhoofden vissen. Tussen de palen is het rijk aan verschillende zee-dieren. Ze hebben daar een prachtige plek om te leven. En is dat ook niet zo bij God. Tussen de palen van Zijn bescherming en Zijn zorg?

Rond de paalhoofden is een zuiver maritiem ecosysteem ontstaan, door de stroming, maar ook door de aanwas van zeepokken en mosselen. Domburgse vissers weten het allang: als je vis wilt vangen met je hengel moet je vlak naast de paalhoofden staan. Daar fourageert zeebaars, geep, ansjovis, pieterman, fint en harder. Op de zeebodem tussen de palen vind je een beetje grove kelp en aan de palen groeit fijn wier.
De bodemstructuur is door de stroming ruw en gegolfd, in vergelijking tot de normale Noordzeebodem, die eigenlijk een gewone vlakke plaat zand is. De stroming tussen de palen veroorzaakt ondiepten en kreken tussen de paalhoofden, en zorgt dus voor een goede dynamiek.


Het bodemleven is dan ook zeer gevarieerd, naast krabben, zeewormen, garnalen en een enkele Noordzeekreeft, zijn de kreken een kraamkamer voor jonge (plat)vis. De zuiverheid en de kwaliteit van het ecosysteem is zelfs zo goed dat jaarlijks de – uiterst kritische- Yersekse mosseltelers mosselzaad (dat zijn hele kleine mosseltjes) van de paalhoofden komen schrapen om dat vervolgens uit te zetten op hun mosselpercelen in de Oosterschelde. Overigens tot zwaar ongenoegen van veel Domburgers, die liever zelf hun mosselen garen. De Domburgse Noordzeemossel kenmerkt zich door zijn fijne smaak. Hij is niet bijzonder groot, maar in de regel mooi wit en vrij van zand. De palen vervullen hier een soortgelijke functie als bij de hangcultuurmosselen. Ze zijn de dragers van grote trossen uitstekende schelpdieren. (vroegevogels.vara.nl)We kijken nog even naar de paalhoofden die we van de week hebben neergezet. Zie vorige blog over golfbrekers op het strand. Samen praten we over het goede leven voor de zeedieren tussen de golfbrekers/paalhoofden. Dat het af en toe eb en vloed is, is goed. Zo is het ook in ons leven, misschien helemaal niet zo verkeerd als het af en toe vloed is of juist eb. We leren God in al die verschillende situaties kennen. Ik kijk gelijk een stuk positiever naar eb en vloed in ons leven. Het is toch zo dat God erbij was? Hij hield/houd ons staande? Net als de golfbrekers, het beschermt het natuurlijke leven tegen wegspoelen. 
Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen...

Tussen de golfbrekers mag je ook genieten! God zorgde voor de Israëlieten, gaf hun manna, kwakkels en water. Hun kleding versleet niet eens... We benoemen een heleboel dingen die God ons geeft! Eten, drinken, kleding, speelgoed, slaapkamer, badkamer, wasmachine... We mogen ervan genieten in Gods nabijheid! Met Zijn bescherming om ons heen.

Tussen de paalhoofden liggen verschillende schelpen. In en tussen de schelpen leggen we mooie gedroogde bloemen, als teken van Gods trouwe zorg voor ons. En daar gaan we van genieten!Ik lees het verhaal van de Israëlieten die mopperden toen ze geen eten hadden. Het ergst vond God het dat ze niet naar Hem toe gingen als ze iets missen. Dus als we echt iets missen ( voor ons levensonderhoud), niet bij anderen klagen, maar bij God. Hij wilde hun dat leren. Maar wat een liefde van God! Hij gaf ondanks hun gemopper toch manna en kwakkels. God hoort en verhoort soms ook gemopper...

Wat ik ook erg leuk vind aan dit bijbelgedeelte en wat zeker ook bij genieten hoort: Exodus 17:31: Het was als korianderzaad, wit, en de smaak daarvan was als honingkoeken. We mogen echt genieten en proeven van wat God ons te eten geeft! Ik denk ook aan Psalm 34: 9:
Smaakt en ziet dat de Heere goed is, welzalig de man die bij Hem schuilt!

We houden erg van zingen en zingen nog lekker wat liederen:

Vrees niet, want Ik heb u verlost...
Er komen stromen van zegen...
Dank U voor deze nieuwe morgen...
10.000 redenen tot dankbaarheid...

(We hebben ook nog een schelp. Als je die dichtbij je oor houdt, hoor je de zee. Alsof ze met ons mee zingen...)dinsdag 12 augustus 2014

Golfbrekers op het strand... ( deel 2)- gezinsmoment

Op het strand zijn er golfbrekers of paalhoofden te vinden. Ze zorgen ervoor dat de golven breken en dat het zand beter blijft liggen en niet zo snel wegspoelt.

Het doel van pieren en paalhoofden is om de eb- en vloedstroom uit de kust te houden. Over eb en vloed lees je meer via het kopje 'Stroming'. Door de eb- en vloedstroom stroomt het water met veel kracht langs de kust en zonder de paalhoofden zou het strand afslijten. En zodra het strand op zou zijn, zou het duin gaan afslijten.(veiligstrand.nl)Toen we aan het lezen waren over de Israëlieten die uit Egypte geleid werden en reisden in de woestijn, viel ons op dat als de Israëlieten tegen een probleem aanliepen er vaak hout aan te pas komt om de situatie op te lossen. Met de kids benoemden we deze situaties.

* Bij de Farao: staf(hout) veranderde in een slang en at andere slangen op. Later werd het weer een staf.
* Voor de rode zee: Egyptenaren kwamen achter hen aan. Met de staf over de Rode zee en er kwam een pad.
* Bij Mara: Water was bitter. Met een hout werd het zoet.
* Bij Rafidim was er dorst. Mozes moest met de staf op de rots slaan en er kwam water.
* Bij Rafidim moest er gevochten worden tegen de Amelekieten. Mozes hield samen met Aaron en Hur de staf omhoog.
* Bij de berg Horeb: Er kwamen palen rond de berg om het volk te beschermen dat ze niet op de berg gingen.

Bij elke situatie die we benoemen zetten we een "paalhoofd" neer in het zand. God zorgde vaak met een hout of een staf dat er een oplossing kwam. Net als bij de "paalhoofden en golfbrekers" op het strand. Ze beschermen het land. Zo beschermt God ons ook, door de Heere Jezus. Hij is ook aan het hout geslagen. Misschien wijst het wel daar heen. Als we kijken naar het kruis is er redding. Want Hij heeft de wereld overwonnen. Als we al die situaties zien en lezen dan is het ook veilig bij Hem.
( Eigenlijk moet je de geschiedenis echt zelf even lezen. Zoveel in te leren.)

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.
Filippenzen 4:13


Deze "kalender" kreeg ik van m'n zusje kado van de week. Hij kwam al gelijk van pas. Het gaat er niet om dat we machtig zijn om alle situaties aan te kunnen, maar dat we persoonlijke omgang met Hem hebben. Hij wil ons genezing geven, maar meer nog wil Hij dat we onze Geneesheer kennen.

We zingen nog wat liederen over de macht en kracht van God en dat God er voor ons zal zijn.

Ik zal er zijn- Sela

De Heere is mijn Kracht, mijn Lied  en mij tot hulp geweest...

U bent mijn schuilplaats  Heer', U vult mijn hart steeds weer, met een verlossingslied, telkens als ik angstig ben steun ik op U, ik vertrouw op U, als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van de Heer.

Verder vond ik nog deze Bijbelteksten over de Kracht van God:

Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Jesaja 41:10

Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
2 Thessalonisenzen 3:3

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.
Filippenzen 4:13

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
2 Timotheus 1:7

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Efeze 3:20-21

Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk.
Jeremia 32:17

Zie uit naar de HEER en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.
1 Kronieken 16:11

Zij verkregen het land niet met het zwaard,
niet hun eigen kracht heeft hen gered,
maar uw rechterhand, uw arm,
het licht van uw gelaat. U had hen lief.
Psalm 44:4

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.
Handelingen 1:8

Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Jesaja 40:29

Toen zei hij: 'Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen - zegt de HEER van de hemelse machten - maar met de hulp van mijn geest.'
Zacharia 4:6

De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.
1 Korinthe 1:18
woensdag 6 augustus 2014

Voetstappen in het zand... ( deel 1)- Gezinsmoment

Het is prachtig strandweer en ik vind het heerlijk om met de kids op het strand te zijn. Ze spelen er graag en houden van de zee. Deze zomer gaan we niet op reis. Toch hoort dat een beetje bij vakantie. Wij gaan deze zomer op reis met de Israëlieten. Vanuit Egypte naar het beloofde land. Een heleboel voetstappen in het zand. Deze keer willen we echt het verhaal volgen uit de Bijbel. Gewoon met de Statenvertaling. De kids kennen de verhalen en zijn langzamerhand groot genoeg voor wat vaster voedsel. En in de vakanties leren we hen ook vaak andere woorden in een andere taal, dus we gaan het gewoon proberen.


We hebben een landkaartje uit geprint en daarop staat de reis van de Israëlieten. Met een rode stift gaan we meelopen met de reis van de Israëlieten. Ook hebben we een vakantieboekje gemaakt waarin we onze belevenissen op gaan schrijven.De Israëlieten werden uit Egypte het diensthuis uitgeleid. Zo heeft God ons ook uitgeleid en mogen we met Hem mee gaan op onze levensreis. Elke zondag als de wet voorgelezen wordt horen we ook de tekst: Ik ben de Heere Uw God, die u uit Egypte uitgeleid hebt. Deze tekst krijgt hopelijk nu ook meer betekenis. Ook nu leidt God ons op de weg die wij gaan! Heer wijs mij uw weg...(SELA)We zien dat de Israëlieten God nog niet helemaal kunnen vertrouwen. Maar elke keer blijkt toch weer Gods trouw. Hij gaat hen leren om Hem wel te volgen en dat ze Hem in alle omstandigheden kunnen vertrouwen. Hij houdt hen in het oog. Gaat met hen mee in de wolkkolom en vuurkolom. Er zijn veel situaties die lastig zijn. Dat begint al bij het begin, als de Egyptenaren hen achterna komen. Ze beginnen gelijk te mopperen als t mis lijkt te gaan. Maar wat een geduld van God. Hij hoort hun gemopper en geklaag. Dat is natuurlijk geen reden voor ons om te klagen. Maar we mogen wel weten dat Hij ons ziet en hoort en er toch voor ons wil zijn. Zelfs als we klagen. Dat Hij ons zelf gaat leren om Hem erbij te betrekken. Exodus 15: 25 en 26.

We schrijven net als in een vakantie- boekje waar we zijn geweest en wat er is gebeurd. En wat we hebben geleerd. En net als bij een echt vakantie- boekje hopen we regelmatig terug te kijken op de reis en zo steeds beter God te gaan vertrouwen. En ervan te genieten dat Hij met ons meegaat.


Het voelt voor ons net als de Israëlieten. De kids slapen ook gewoon in een tent. En wat is het s avonds mooi als we de maan zien. Dan denken we aan de vuurkolom... God is dichtbij!


En natuurlijk hopen we ook weer veel te zingen. Dat deden de Israëlieten ook toen ze door de Rode Zee waren gegaan. God prijzen voor Zijn daden!

Fijne vakantie!