zaterdag 29 november 2014

Feest- Loof de Heere...- Gezinsmoment

Zondag lazen we in de kerk Psalm 84:5: Welgelukzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij prijzen U gestadiglijk.
Het was de aanleiding om verder te gaan over de Heere loven. Gestadiglijk, voortdurend. Deze week was het ook dankdag. En dat is ook wel een mooie combi.

Ik vertelde over het volk Israel, dat door de Heere uit Egypte geleid was. En dat elk jaar het loofhuttenfeest vierde om er aan te denken dat God voor hen zorgde in het donker van de nacht, maar ook overdag. Als ze mopperden, als ze offers brachten, als ze zondigden. Hij was er altijd! Daar mochten ze aan terug denken.

En vandaag denken wij er ook aan, dat Hij Dezelfde is en blijft. Vandaag op dankdag prijzen we de Heer voortdurend. Voor Wie Hij is! We pakken het hart erbij met alle namen van A tot Z, We kiezen wat Namen uit en praten er over hoe God is als Schepper, IJzersterk, IQ-de slimste...En zingen er een lied over. En natuurlijk zingen we ook het lied van A tot Z.We gaan starten met een nieuwe serie over de Heere loven. Wat ook weer past bij uitgenodigd op het feest. Zingend uitkijken naar het Kerstfeest of naar de wederkomst van de Heere Jezus.

LOOF DEN HEERE MIJN ZIEL EN VERGEET GEEN VAN ZIJN WELDADEN!

woensdag 26 november 2014

Bijbelstudie over 1 Petrus 2:1-10

Zo onder de indruk van alles wat Petrus ons leert!  Het vorige hoofdstuk ( 1 Petrus 1) ging over heilig leven. Dat betekent ook zonder oordelen. En er kwamen situaties waarin ik toch aan het oordelen was. Wat hebben we een grote God. Hij doet dat niet! Hij is heilig en vergeeft elke keer opnieuw! We gaan verder met 1 Petrus 2:1-10.

Boosheid afleggen en genieten van Gods Woord
We kijken naar vers 1. Daarin zegt Petrus leg af alle kwaadheid, alle bedrog, alle schijnheiligheid, alle nijdigheid, alle roddels... Wat een herkenbare situaties. Zo van deze tijd. En t lijkt wel als je deze dingen leest dat er nog meer situaties zijn waar je je kwaad om maakt. Of dat er net situaties zijn waarin je vals beschuldigd wordt of geneigd ben een ander te beschuldigen. Maar daar moeten we niet aan vast blijven houden. Hier staat: Leg het af!

God, dank u wel dat ik m'n kwaadheid af mag leggen... Maar wat nu?

En dan lezen we vers 2. We mogen als pasgeboren kinderen verlangen naar de redelijke onvervalste melk, ( dat is Gods Woord), waardoor we groeien. Is het geen prachtig gezicht als je denkt aan een moeder met haar kind aan de borst? Ik vond het altijd heerlijke momenten, waarop ik genoot van onze kids. Vaak waren dat ook gebedsmomenten. God, zegen hem/haar! Dank U dat U nog meer van ons houdt dan ik van m'n kids... God wil ons ook zo graag dichtbij ons hebben. Hij wil ons voeden met Zijn Woorden! En die Woorden gaan over hoe goed de Heere is. ( vers 3) Welke goede dingen we zien van God? Hij zoekt Adam en Eva op, na de zondeval... Niet om te doden, maar om te behouden! Hij spaarde Noach en Zijn gezin in de ark! Hij gaf goede regels voor het volk! Hij zorgde voor een Lam in de struiken, toen Abraham Izak moest offeren, Hij leidde een mopperend volk door de woestijn, Hij gaf manna en water uit de rots! Hij bevrijdt van vijanden! Wat een goedheid! Ook in het Nieuwe Testament lezen we over Zijn goedheid: Hij gaf wijn op de bruiloft van Kana, Hij leerde de discipelen bidden, Hij genas, Hij wekte doden tot leven, boze geesten dreef Hij uit...Hij wilde de straf dragen voor ons... Wat een goedheid?
Zijn goedheid mogen we proeven! Ook bij het Heilig Avondmaal. Daar zien en proeven we Zijn liefde voor ons!

Komen tot de Levende Steen
In vers 4 lezen we dat we tot de Levende Steen mogen komen. Geen dode, want Jezus leeft! Hij is verworpen door de mensen,  maar voor God is Hij uitverkoren en dierbaar. Als wij bij Hem komen gaan we ook leven! We worden gebouwd tot een heilig priesterdom. Wat er gebeurde in het priesterdom? Met de kids hebben we daarnaar gekeken een poosje geleden. Daar zien we de kandelaar. Jezus het Licht van de wereld. Daar gaan we God loven om het werk wat Hij heeft gedaan! Daar zien we dat Hij ons vast houdt bij de tafel van de toonbroden! We mogen lofliederen zingen voor Hem... Dat is een aangename geur voor God. ( Mooi hè, al die verschillende zintuigen, proeven, ruiken...)
In vers 5 lezen we dat als we tot Hem komen ook zelf levende stenen worden. Eerst waren we dood door de zonden, maar nu mogen we weer leven ontvangen door Die Levende Steen. We worden dan gebouwd tot een geestelijk huis, we worden een HEILIG prietserdom, omdat we geheiligd zijn door de Heere Jezus. En wat we mogen doen? Geestelijke offeranden offeren, die aangenaam zijn voor God. Toen we met de kids over de offers van de tabernakeldienst hebben nagedacht, leerden we dat het werk van de Heere Jezus, Wie de Heere Jezus is, dat God daarvan geniet. Dus we gaan leren zingen, we gaan leren om God te prijzen om het werk wat Hij heeft gedaan, maar ook Wie Hij was. Het lied van A tot Z is Hij de hoogste Heer is ook zo'n heerlijk lied om God te prijzen.
In vers 6 lezen we dat er al in de Schrift stond dat God een Hoeksteen zou geven. Een Hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En dat wie in Hem gelooft, niet teleurgesteld zal zijn.
Vers 7: We zijn dierbaar voor Hem. ( vs 7 en 8. Degenen die niet tot de Levende Steen komen ergeren zich aan Hem en stoten zich aan Hem.)
Vers 9: Maar we zijn  een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Dat zijn onze namen. En we mogen de lof van God verkondigen, zoals ook al stond in vers 5. We mogen vertellen dat we uit de duisternis van onze zonden zijn getrokken tot Hem, Het Licht!
Vers 10. Eerst waren we niet zijn volk, maar nu heeft Hij zich over ons ontfermt.

Wat is het heerlijk om bij Hem te komen, vanuit onze donkerheid, door onze zonden, door de pijn die er is in deze wereld. Wat is het heerlijk om rust te vinden bij Hem, de Levende Steen, Hij is er en Hij blijft!
Uitgenodigd aan de maaltijd...- leesrooster en gezinsmoment

We waren begonnen om met de kids na te denken over bruiloften en feesten. Wat kijk je dan uit naar een feest. En op het feest gaat het vaak om samen eten. En het meest bijzonder lijkt het ons om aan tafel te zitten bij de Heere Jezus. Daarom gingen we samen kijken naar de verhalen waarop Jezus eet met de mensen.

We lazen van:
De wonderbare spijziging - Mattheus 14: 13-2, Markus 6: 30-44, Markus 8: 1-9
De maaltijd in Bethanie - Mattheus 26: 6-13
Bij Simon in Bethanie: Markus 14: 1-11, Lukas 7: 36-50
Jezus en Zacheus - Lukas 19: 1-10
Het laatste paasfeest - Lukas 22: 7- 13
De instelling van het Heilig Avondmaal - Mattheus 26: 26-30, Markus 14: 22-26, Lukas 22: 14-23
De Emmausgangers - Lukas 24: 13-35
De verschijning aan de elf apostelen - Lukas 24: 36-49
De verschijning van Jezus aan de zee van Tiberias - Johannes 21: 1-25

Op zondag lazen we bij het eten uit Handelingen 2: 37-47. Het was deze zondag ook de dag waarop we het Heilig Avondmaal vierden in onze kerk. We praten er samen over waarom de Heere Jezus het Avondmaal ingesteld heeft. Zodat we er aan herinnert worden dat Hij zoveel van ons houdt dat Hij zelfs Zijn leven voor ons wilde geven. In Handelingen 2: 42 lazen we dat de gemeente volhardende was in de breking van het brood en de gebeden. In vers 46 lezen we dat ze zelfs dagelijks samen waren en het brood braken. We mogen er ook elke dag aandenken dat Hij van ons houdt! Voor deze keer had ik een eierkoek op hun bord neer gelegd. Ik liet ze er een stukje vanaf breken. Zo is het lichaam van de Heere Jezus eigenlijk ook gebroken. Kapot gemaakt, omdat Hij onze zonden op zich wilde nemen. Hij wilde de straf dragen en de dood ingaan voor onze zonden. Daarna staken ze het in hun mond. We mogen het niet alleen zien dat Hij zoveel van ons houdt, maar we mogen het ook proeven. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. ( 1 Petrus 2:3) En natuurlijk is het gewoon brood of gewoon een eierkoek, maar daarbij mag je wel onthouden/ bedenken dat Hij van ons zo lief heeft en ons zo ontzettend graag wil vergeven.

We zongen nog het lied: Breng ons samen. Daarna gingen we samen naar de kerk. Een feest. Wat heerlijk dat we samen met de gemeente mochten zien hoe we in praktijk brengen wat de Heere Jezus ingesteld heeft.Deze dag maakten we er een extra feestelijke dag van met wat extra werk aan het diner en de lunch en wat extra's bij de koffie. Wat zal het een feest zijn in de Hemel als we samen Zijn liefde mogen zien, proeven en smaken en genieten. Ik kijk er naar uit! Jullie ook?

woensdag 19 november 2014

Uitgenodigd op de bruiloft...- Gezinsmoment


We keken er met elkaar naar uit. De bruiloft van onze neef! In de zomer waren we al wezen kijken in hun leuke huisje. En toen nodigden ze ons uit op het bruiloftsfeest. De kaart kwam... We begonnen aan de voorbereidingen. Vrij vragen op school, we dachten na over feestelijke kleren, een kado.... Wat hebben we er naar uitgekeken. Blij dat we waren toen we eindelijk kleren hadden, modeshow gelopen... Afspraak bij de kapper gemaakt... En toen... eindelijk was het zover! De dag!

Eindelijk mochten we naar de kapper, onze nieuwe kleren aan... We reisden naar het midden van het land en daar ontmoeten we onze neef met zijn prachtige bruid!
We gingen mee naar de kerk, vierden samen met hen het feest... Wat heerlijk om mee te mogen genieten als God twee mooie mensen samen brengt!

En na deze feestelijke dag, vroeg ik aan God wat ik met de kinderen mocht bespreken. We lezen nu over de Koningen van Israël nadat we over de regering van God hadden nagedacht. Toen vond ik een boekje over " Je bent een prinses" . Daarin stond het verhaal van de koninklijke bruiloft. Dat werd het!

Eerst praatte ik met de kids over de koningen van Israël. We hadden het over koning Saul, koning David, koning Salomo, koning Achab...  Er waren koningen bij die God dienden, maar ook die dat niet deden. En Wie was eigenlijk de Koning van Israël? De Heere God!

Ik vertelde van de uitnodiging die we gekregen hadden voor de bruiloft. We hadden het over de voorbereidingen en hoe fijn het was...

Toen vertelde ik het verhaal van de Koninklijke bruiloft, uit Mattheus 22. De mensen hadden geen zin om vrij te vragen, ze hadden andere dingen te doen...

Tussendoor vroeg ik : Wat vind je daarvan?  Met in hun achterhoofd alle feestelijkheden van afgelopen week , was dat niet te begrijpen dat mensen dat kunnen zeggen.

Ik vertelde verder over de knecht die met de bruiloftskleren weer terug kwam bij de Koning. De koning was teleurgesteld. Maar Hij zei: Ga naar de stegen en buitenwijken en dwing ze in te komen. Zwervers, mensen met weinig geld kregen toen een bruiloftskleed en gingen naar het feest! Wat waren ze blij!

We dachten aan de prachtige kleren die we aan hadden op de bruiloft van onze neef! Schoon en mooi en netjes. Weet je dat we van God ook een mooi kleed krijgen? Zo mooi, geen vlekje of rimpel? Zo mogen we op Zijn feest komen!

Wat is het belangrijk om op een bruiloft er netjes uit te zien. Er was ook iemand op het feest die geen bruiloftskleed aan had. De Koning vroeg waarom hij dat niet aan had. Hij had niets te zeggen. Hij werd naar buiten gebracht. Zonder bruiloftskleed ben je niet welkom.

Zo moeten ook wij wel het kleed van vergeving willen ontvangen. Dan zijn we rein en bekleed met het mooie kleed!

Op tafel zette ik een kaarsenstandaard. Daaromheen wond ik tule. Dat herinnert ons aan het kleed van gerechtigheid wat God ons aanbiedt. Willen we het aantrekken?

De hele week lezen we of in de kinderbijbel of in de gewone Bijbel over bruiloften en feesten:
De Koninklijke bruiloft - Mattheus 22
De verloren Zoon die ook een mooie kleed om kreeg...
De bruiloft in Kana... Als Jezus op de bruiloft is, is het een feest! En is er genoeg!
De 5 wijze en 5 dwaze meisjes... Is onze lamp brandend? We zorgen ervoor dat de kaarsjes kunnen branden s avonds... We willen onze lampen van lezen uit de Bijbel en met God praten ook brandend houden...

Deze week is het ook voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. Eigenlijk past dat er ook weer bij. We gaan verder met de maaltijden die de Heere Jezus houdt bij mensen... Daarover volgende keer misschien meer...zondag 16 november 2014

Bijbelstudie over 1 Petrus 1 - 1 Petrus 1:13-25

Deze weken hebben we nagedacht over het volgende stukje van 1 Petrus 1: 13-25. Lees hier de Bijbelstudie over 1 Petrus 1:1-12


1 Petrus 1: 13-25

Verstandig en nuchter hopen op de genade van God...
vs 13: Petrus wekt ons op om verstandig en nuchter te zijn en te hopen op de volkomen genade van God, die we ontvangen als we de Heere Jezus zien. We hebben het werk van de Heere Jezus gezien! Hij kwam naar deze aarde. Daar denken we aan met kerst. We kijken verder naar het werk van de Heere Jezus. Wat heeft Hij laten zien dat Hij van ons houdt! Toen Hij op de bruiloft van Kana was,( het eerste werk wat Hij liet zien) liet Hij zien dat Hij weet wat we nodig hebben, maar ook in de andere ontmoetingen liet Hij zien dat Hij ons behoudt op t oog heeft. Hij nam onze zonden zelfs op zich! Toen Hij in de hof van Getsemanee was, zag Hij de drinkbeker met onze zonden. Hij wilde Hem drinken, hoe moeilijk t ook was... Als we het werk van de Heere Jezus zien worden we verstandig en nuchter en hopen we op de volkomen genade van God. Het werk van de Heere Jezus was genoeg. Door Zijn werk kan Hij ons Zijn genade en vergeving geven.


Heilig, wat houdt dat in...

vs 14 We mogen gehoorzame kinderen zijn. Niet zoals eerst; vol met dingen uit deze wereld die we eerst belangrijk vonden. vs 15: De Heere Jezus heeft ons zelf geroepen, Hij is heilig! Ook wij worden heilig in al onze wandel! vs 16: Het is ook een opdracht! Zijt heilig, want ook God is heilig! vs 17: Een voorbeeld van heiligheid is dat we niemand veroordelen! Ook God oordeelt ons niet. We mogen God aanroepen als onze Vader. Hij oordeelt ons niet en zo moeten wij ook doen zo lang we hier op aarde wonen. vs 18:En hoe gaat dat, heilig zijn? Hoe gaan wij dat leren? We zijn niet verlost door allerlei goede werken of door ons aan de wet te houden. Maar, vs 19: door het dierbaar bloed van de Heere Jezus. Hij heeft voor ons betaald.
Dus bedenk dat als je aan het "veroordelen" bent. Ik ben ook vrij door het bloed van de Heere Jezus! Ik wordt ook niet meer veroordeeld!

vs 20: De Heere Jezus heeft Zich nu geopenbaard. En toch was Hij er al, voor de schepping. Maar nu mogen we Hem zien, omdat dat nodig is voor ons.
vs 21: We mogen door de Heere Jezus in God geloven, God heeft de Heere Jezus opgewekt uit de dood en God heeft de Heere Jezus heerlijkheid gegeven. Ons geloof en hoop is daarom op God. We mogen op Hem hopen! Want Hij heeft de straf gedragen! vs 22: Onze zielen zijn gereinigd doordat de Heere Jezus gehoorzaam is geweest. En zo leert Hij ons door zijn Geest, broederlijke liefde. Met een gereinigd hart kunnen we elkaar liefhebben en worden we daartoe opgeroepen. 
Heere God, we zijn rein, door de Heere Jezus en zo mogen we de mensen om ons heen ook lief hebben, omdat de Heere Jezus ons liefheeft!Leef! Want Gods Woord is blijvend!
vs 23: We zijn opnieuw geboren, niet om opnieuw te sterven, maar om te leven! Want de Heere Jezus heeft de dood overwonnen. Hij is de Levende. En wij zijn van Hem. Dat kan door het eeuwig blijvende woord van God! De Woorden van de Levende Jezus gaan nog met ons mee.
vs 24: We zijn net als gras en onze schoonheid is als een bloem, het gras is verdort en de bloem is afgevallen, het gaat niet om onze schoonheid, om alle tijdelijke dingen, vs 25: maar het gaat om het Woord dat blijft tot in eeuwigheid! Dat Woord is onder ons verkondigd! Geniet van dat Woord! Dat staat overal boven. Boven ziekte, boven zorgen!

Samenvattend
God, leert U mij om Heilig te zijn, niet te oordelen. U doet dat ook niet bij mij. De Heere Jezus heeft met Zijn bloed de straf gedragen. Nu is er geen veroordeling meer. Ik mag leven vanuit Uw Woord! En daarvan genieten...

Soms een beetje spannend om zo'n gebed te bidden. God zal situaties geven, zodat je leert om niet te oordelen. Maar Hij houdt je vast!


donderdag 13 november 2014

De vrouw en haar verantwoordelijkheid

Twee keer in een jaar komen we met de vrouwen van onze gemeente samen om toegerust te worden. Het is een erg gezellige morgen, waarbij we bij binnenkomst verrast worden met een gezellig aangeklede zaal, bakje koffie met eigen gebakken lekkers en doen we vaak nog iets creatiefs met elkaar of iemand geeft een mini- workshop... Daarna wordt de morgen geopend en leidt een spreker een onderwerp in.  Deze morgen ging over " De vrouw en haar verantwoordelijkheid".

We lazen uit de Bijbel het gedeelte van Mattheus: Ziet de maagd zal zwanger worden en ze zal een Zoon baren en zijn naam Emmanuel noemen, God met ons. God gebruikt hier een maagd. Een jonge vrouw voor Zijn plan!

De inleider ( zelf een man) startte met het mooie boek van Elizabeth George. Een vrouw naar Gods hart. Hij had het gelezen met veel bewondering. Wat hebben jullie een veelzijdige en mooie taak: zachtmoedig, onderdanig, geduldig, enz... Een mooi boek. En we kunnen echt ons best doen om zo te zijn. Maar het belangrijkste is om te weten dat God naar ons toekomt in Zijn liefde.Hij is onze vreugde! Leven met Christus is onze eerste verantwoordelijkheid!

We keken naar een paar vrouwen uit de Bijbel:
* Maria zat aan de voeten van de Heere Jezus: Dat is je eerste verantwoordelijkheid. Aan Zijn voeten en van Hem leren!
* De Samaritaanse vrouw was elke keer op zoek naar andere mannen met wie het beter zou gaan. Ook dat kon haar niet vervullen!  Wat vervulde haar wel? Putten uit de bron van Levend water...
* Nog een Maria, de moeder van de Heere Jezus. Wat deed ze op de bruiloft van Kana toen er geen wijn meer was? Ze vertelde aan de Heere Jezus wat er mis was. Niet met een omhaal van woorden. Ze zei alleen: De wijn is op. Laat de mogelijkheden aan God over! Hij is zo creatief! Hij bedenkt Zijn oplossing. Wij zijn vaak geneigd om zelf alvast met oplossingen te komen. Maar kijk in de Bijbel en zie wat Hij heeft gedaan. Laat de mogelijkheden aan Hem over! Soms zegt Hij alleen: Ik ken je en ik weet waar je woont! Ik heb je lief met een eeuwige liefde! Ik zal je nooit begeven. Ik zal je nooit verlaten!
 En misschien denk je ik kan het niet. Voor mij kan het niet. Ik kan er niet aan voldoen. Dan zit je net als de mensen uit de tijd van de Heere Jezus, onder een juk. Het juk van de Farizeeën. Dat is zwaar. Je doet het nooit goed! Maar dan mag je met je juk naar de Heere God gaan. Zijn juk is zacht! Hij vergeeft, Hij helpt, Hij staat naast je!

Wat kan het heerlijk zijn als je de aanwezigheid met God ervaart. Maar wat gebeurde er nadat de Heilige Geest op de Heere Jezus was uitgestort bij Zijn doop? Hij werd door de Geest in de woestijn geleid. Zo kan het ook met ons zijn. Nadat we de Heere Jezus hebben ontmoet komen we in de woestijn. En ook daar is God bij ons. Maar we worden wel verzocht. Door de duivel. Op verschillende terreinen van ons leven.
* Kan je van die stenen broden maken? De duivel wil dat je niet meer afhankelijk bent van God.
* Een andere keer gaat het om hoogmoed... Spring er van af...
* Weer een andere keer over verleiding. Alle koninkrijken in je bezit hebben.Wat verleidt ons? Bij mannen is dat vaak seksuele verslaving, Maar bij vrouwen kan het vaak zijn net als bij die Samaritaanse vrouw steeds zoeken naar een andere betere man? Wees alert op die verleiding. God wil je helpen en leren hoe je je relatie met elkaar kunt verdiepen.
Al die verzoekingen mogen we aan Hem geven. Hij is met jou verzocht. Hij gaat jou leren wat bij Hem hoort.

Als gemeente mogen we er zijn voor elkaar! Investeer in elkaar. Het is belangrijk dat je omgang met je man goed is, maar ook als gemeente moeten we in elkaar investeren. Elkaar respecteren en genieten van de verschillende kwaliteiten. Complimenteer elkaar! ( wordt vaak te weinig gedaan!) Als je een compliment krijgt zie het dan als een bloem en geef die bos met complimenten s avonds aan God!( Corrie ten Boom)

Nog even over verantwoordelijkheden. Nu een man: Jozua. Hij was een geweldige leider. Hij kende veel strategieën om te vechten. Maar hij kreeg de eenvoudige opdracht om 7 dagen rondjes te lopen rond de stad Jericho. Wachten op Gods tijd is moeilijk, maar Jozua deed het en de overwinning kwam! Wacht op de tijd die God geeft! Wees Hem gehoorzaam!

Vrouwen hebben een belangrijke taak in de gemeente. Ze voelen soms haarfijn aan waar het niet goed is. In de brieven die Paulus schreef lezen we vaak aan het eind dat hij de vrouwen groet die mee hebben gestreden in de gebeden.  Leg niet de nadruk op de fouten, maar op God die er dwars doorheen werkt! Verspreidt zelf warmte en wees niet alleen de thermostaat die laat zien wat er mis is.

En wat zal het straks heerlijk zijn in de hemel. Dan komen we tot de volle ontplooiing. Wat kan je daar soms naar uitkijken! Daar krijgen we een nieuwe naam, een naam die past bij wie wij zijn...

In groepjes gingen we uit elkaar om wat vragen/ stellingen te bespreken. Een van de stellingen was: Wat is je eerste verantwoordelijkheid:
a. omgang met God
b. omgang met je gezin
c. omgang met je gemeente

Voor ons was het wel duidelijk: a omgang met God. Ik was heel benieuwd hoe anderen daar hun invulling aangeven... Op de een of andere manier "lukte"het niet om daar over te praten. Dus die vraag blijft bij mij nog een beetje hangen. Hoe doen jullie dat? Ik ga vaak lekker wandelen of tijdens het huishouden leg ik de Bijbel open en lees ik af en toe een stukje en praat er over ( in m'n gedachten) met God. En jullie, hoe vullen jullie dat in? Lijkt me fijn om een heleboel tips erbij te hebben!

Tot slot samen nog liederen gezongen:
Jezus open mijn oren...
Bron van zaligheden...
Maak ons tot een stralend licht...

Nog even nagenieten...

zaterdag 8 november 2014

Het Woord van onze God houdt eeuwig stand... en over betrouwbaar zijn...- Bijbelse leermomenten met kids...

Ik hou van Thema's. Om er samen over te lezen, samen over te zingen, samen over te praten, samen iets te bekijken, creatief bezig te zijn... Vaak begint het thema, n.a.v. een preek of een lied. ( Deze keer door de herfst en hervormingsdag) Dan ga ik erbij bedenken welke Bijbelverhalen erbij passen, welke liederen en gesprekjes komen dan vanzelf...

Deze week hebben we nagedacht over "Het Woord van onze God houdt eeuwig stand". We begonnen deze week met te kijken naar een bloemstukje wat ik gemaakt had, n.a.v. het lied "In de herfst verdort het gras". Een "bloemstukje"met gras en met bloemen (steranijs), een mok bij met herfstspulletjes er in. Herfst is: Warme chocomel en / of een mok soep. In de mok had ik een stokje als lepel en wat hazelnootjes, herfstblaadjes. Herfst dus...
Ik liet het bloemstukje zien aan de kids. En vroeg wat aan het woord van onze God herinnert. Dat was de steen. Gods Woord houdt eeuwig stand. Deze tekst staat ook in 1 Petrus 1: 24 en 25

We zongen het lied:

In de herfst verdort het gras
de bloemen vallen af
en de vogels die er waren
vliegen naar een ander land
Maar t Woord van onze God
Het Woord van onze God
Het Woord van onze God houdt eeuwig stand

t Is de rots waarop wij bouwen
wij bouwen niet op zand
Wie het Woord van God vertrouwen
zijn veilig in Zijn hand...

We praten over alles wat verdort...Dingen en spullen zijn vaak zo belangrijk voor ons, maar is het blijvend van waarde? Gods Woord wel. Dat blijft! Toen we klein waren, werden we al gedoopt... God en Gods Woord met ons verbonden. Het is altijd met ons meegegaan. Het ging al met onze ouders mee, opa's en oma's... Gods Woord blijft! Eeuwig!

Deze week hebben we gelezen over het Woord dat eeuwig stand houdt. We lazen van de tien geboden op stenen tafelen, van de stenen die herinneren aan de tocht door de Jordaan, van het altaar dat bij de Jordaan was opgericht om de kinderen van Israël eraan te herinneren dat er in Silo een tempel staat. We praten erover wat ons aan Gods Woord herinnert... En hoe we elkaar eraan kunnen herinneren. Maar ook dat je samen met Gods Woord sterk staat. Het Woord van God wordt ook gebruikt bij de geestelijke wapenrusting. En wat is het verhaal met de dwaze en wijze bouwer ook weer een mooie les. Bouwen op de Rots! En de tekst die we geleerd hadden op school: Wie op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die voor altijd blijft...We baden met elkaar en dankten God voor Zijn WOORD, wat in de la ligt... (Daar lag de Bijbel op dat moment) Maar o, wat klonk dat stom! In de la, in je hart zul je bedoelen! En inderdaad Gods Woord berg ik op in mijn hart! Zomaar heerlijk gelachen...

We hadden het over "God houdt Zijn Woord" en "Hij doet wat Hij beloofd"... Maar ook over: Hou jij je aan je woord? Doe jij wat je beloofd? M'n jongste dochter had een verrassing op school. De juf had gezegd dat ze het nog maar niet tegen de ouders moesten zeggen. Ik natuurlijk een beetje proberen... Maar ze vertelde het niet. En ik zei dat ik er ook trots op haar was. Als iemand vraagt om het niet door te vertellen dan ben je "betrouwbaar"als je het ook niet doet. En natuurlijk was ook zij daar weer trots op.

Ook liet God deze week zien dat Hij betrouwbaar is en Zijn Woord eeuwig blijft. Daar schreef ik over in mijn vorige blog.

En kinderen laten je ook een beetje naar jezelf kijken. Dat zie ik als zo'n zegen van God. Zelf dacht ik er ook over na of ik betrouwbaar ben. Ik hoop t! En wat schieten we ook daar in te kort. Dit thema zette me er bij stil om ook in dat opzicht op God te willen lijken. En we vragen het ook samen of Hij dat aspect in ons wil laten groeien...

Nog wat mooie liederen die we zongen:

Wie op de Heer vertrouwen...
Lees je Bijbel...
In de B-IJ- B -E-L, mijn trouwe metgezel...

Nog een leuke over de Bijbel, van de cd "in de wolken"
vrijdag 7 november 2014

Hij maakt mijn voeten...

M'n man en ik lazen s avonds uit de Bijbel: Hij maakt mijn voeten als der hinden... niet wetend dat we 't de volgende dag nodig hadden.

We hadden de wekker niet gezet. Vergeten! Dan begint je dag toch wat anders! De kids lagen nog lekker in bed, maar waren toch wakker van hun eigen wekker. Maar dan blijf je toch gewoon  lekker liggen, want je ' moet ' er pas uit als je ' moeder' je roept!

Dus dat was gauw brood klaar maken, tassen in pakken en mn oudste dochter naar school helpen. Ze zou vast te laat komen en dat betekent nablijven.... Ik legde uit dat dat niet erg is. Anders zouden we er een  gewoonte van kunnen maken. Gewoon even een goede herinnering. Zo moet je dat zien!  Ze fietste weg en ik bad het gebed: U maakt haar voeten als der hinden...

Alles liep die morgen een beetje tegen. De post kwam met een pakketje, de kliko moest nog buiten, de telefoon ging, de kids moesten naar school, ik moest ergens gaan poetsen...
Hij maakt jouw voeten als der hinden... zong het bij mij.

Ik kwam al zingend bij mijn schoonmaakadres. Ik was keurig op tijd! M'n "baas" was blij dat ik er was en zei dat drie mensen afgebeld hadden. Ik zei: Vandaag moest ik denken aan het lied: Hij maakt mijn voeten als der hinden. Dus we komen gewoon klaar!
Vrolijk begon ik aan de poets... Toen ik bijna klaar was keek ik op mn klok. Ik had nog een kwartier over! HIJ MAAKT JOUW VOETEN ALS DER HINDEN!

s Middags had ik nog energie om ergens anders te poetsen! Wauw, waar heb ik de energie vandaan?

M'n dochter kwam thuis. En op tijd! Moest je niet nablijven? Nee, ik was op tijd! WAUW! Ik vertelde wat ik had gebeden voor haar. Weet je wat t betekent? Ja, dat God je snelheid geeft! 
Zo bijzonder!

God wist wat we nodig hadden, nog voordat we het aan Hem gevraagd hadden! Ik ben verwonderd over Zijn regering. Alles klopt!

maandag 3 november 2014

Bijbelstudie over Petrus

Geloven in huis... Niet alleen met de kinderen, maar soms mag je ook in je bijbelstudie- groep zoveel leren. We zijn begonnen in 1 Petrus 1. Petrus schrijft best moeilijk. Maar we hebben samen veel geleerd. Misschien hebben jullie er ook iets aan:

1 Petrus 1

Petrus een apostel van de Heere Jezus schrijft een brief aan de verstrooide christenen. Hij noemt hen uitverkorenen van God de Vader! Hij zegt dat ze geheiligd zijn door de Heilige Geest! Denk je eens in: heilig! Zonder zonde! Zo ziet Hij ons?! Hij zegt dat ze gehoorzaam gemaakt zijn en vergeven zijn door het bloed van de Heere Jezus!  


 Dit vind ik zo mooi! Zo mogen we elkaar noemen! Uitverkorenen, geheiligd, vergeven! Hoe noem ik anderen? Hoe zien wij elkaar als we elkaar ontmoeten? Als uitverkorenen? Als geheiligd? Als vergeven? 
Wat ben ik dan fout bezig geweest. Soms zag ik mensen die ziek waren en dacht ik: Hè, wat een zorgen hebben die mensen. En nu? Hoe mag ik nu leren denken? Daar is een uitverkorene van God, God heeft haar/hem gewild, in Christus is ze/ hij geheiligd en ze/ hij is gehoorzaam gemaakt en het bloed van de Heere Jezus heeft haar/zijn zonden vergeven. Ze is van Hem en Hij zorgt voor haar! Wat een andere houding. Petrus leert het ons in de eerste verzen. 

 In vers 3-5 looft Hij God om Zijn grote barmhartigheid dat Hij ons opnieuw geboren deed worden. Door de opstanding van de Heere Jezus zijn we weer 'nieuw'. Onze zonden zijn vergeven, we mogen opnieuw beginnen. We zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. Wat bedoelt hij met een levende hoop? We lezen het in vers 4: Het is de erfenis die in de hemel bewaard wordt. Daar zijn we nieuw, onverwelkelijk, onverderfelijk en onbevlekkelijk. Zonder zonde, zonder fouten.
In vers 5 lezen we dat de erfenis, dat zijn wij, maar ook de prijs, dat we zonder zonde zullen zijn, in de kracht van God bewaard worden. Van onszelf hebben we niet altijd het vertrouwen dat we blijven geloven. Maar hier staat dat we in Gods kracht bewaard worden! En Hij is inderdaad heel krachtig. In de Bijbel lezen we keer op keer Zijn kracht. Door de Rode Zee, de vijanden verslagen... In vers 6 staat dat we ons mogen verheugen in die heerlijke erfenis. Maar ook in Hem. Soms zijn er verzoekingen. En daar mag je bedroefd om zijn. Het is een beproeving van het geloof. En dat ( het geloof) is veel kostelijker dan goud. Misschien wordt bedoeld dat je beproefd wordt met aardse dingen? En dat heeft eigenlijk geen waarde. Je gaat dan opnieuw de waarde zien van het geloof. Dat blijft! En dat is tot eer van God! God geniet ervan als Hij ziet dat je geloof blijft! Ook de Heere Jezus is staande gebleven in alle verzoekingen. We mogen Hem ook zien en leren kennen in beproevingen. Jezus Christus wordt zichtbaar... 


 In vers 8 lezen we dat we Hem niet gezien hebben. En toch geloven we in Hem. We mogen ons in Hem verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde!
We ontvangen het einde van ons geloof, de zaligheid van onze zielen!

De zaligheid van onze zielen?! Wat wordt daarmee bedoeld? De profeten hebben hier al over nagedacht lezen we in vers 10. Ze hebben nagedacht over wat zij moesten profeteren. Zij profeteerden al over de genade. Die genade hebben wij nu ontvangen.
Wat zij dan onderzochten? Wanneer zal het gebeuren? Wanneer zal het lijden zijn wat op de Heere Jezus zou komen? En wanneer zal de heerlijkheid zijn, die zou volgen op het lijden van Jezus Christus? Het is aan hen geopenbaard dat het niet was in hun tijd. Maar dat zij het moesten vertellen zodat wij het weten zouden. Jullie hebben het gehoord van de profeten en jullie hebben het mogen zien omdat wij het aan jullie weer vertellen door diezelfde Heilige Geest, die het ook aan hun had verteld. De Heilige Geest is van de hemel gezonden, met Pinksteren. De engelen zijn begerig/ nieuwsgierig om het werk van de Heilige Geest te zien. Wat mogen wij ook verlangend uit zien naar het werk van de Heilige Geest! Doe je dat?