zondag 22 mei 2016

Beloften bij de doop! (Boekentip)

Vanmorgen werd ons lieve nichtje gedoopt. Samen dachten we na over de beloften die God ons geeft bij de doop. (En die ook genoemd werden in het boekje wat we kado gaven.)

God heeft jou gemaakt!  Psalm 22:9
God houdt van je!  Daniel 10:19
God zal je altijd helpen!  Jesaja 41:10
God houdt je vast! Psalm 131
God veranderd tranen in een lach!  Psalm 30: 12
God zal zegenen wat jij doet!  Romeinen 8:28
God zegent de mensen van wie je houdt!  Psalm 24:1
God zal voor de wereld zorgen!  Genesis 8:22
God zal je de weg wijzen!  Psalm 119:105

Wat een mooie beloften,  die niet alleen gelden voor ons lieve nichtje,  maar ook voor ons en...allen die daar verre zijn! ( Daar ging ook de preek over!)

Want U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn,  zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal.... 
Handelingen 2:39

Boekentip :

Aan de ene kant staat een belofte van God uit de Bijbel,  daarnaast een mooi gebed. Ontzettend mooi om samen te bekijken en te lezen!

Dit boekje gaven we als kado'tje met een mooie kaart erbij.

Ons favoriete spel is op dit moment Scrabble. Samen maakten we woorden die met de doop te maken hebben en nog wat andere woorden die bij baby's horen...


Pinksteren -wekenfeest

Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd ons te verdiepen in de Bijbelse feesten. De drie grote feesten die het volk Israël vierde. Het Loofhuttenfeest,  het Pascha en het Pinkster- of wekenfeest.

GODS WET
Het wekenfeest werd gevierd 50 dagen na Pasen. 50 dagen na de uittocht uit Egypte. Het volk Israël vierde toen dat ze de wet van God kregen. Het is een feest waarbij veel bloemen gebruikt worden om te versieren. Zo werd de ark versierd waarin de wet lag. Er werd feest gevierd omdat God Zijn Woord aan de mensen gaf. Heel tastbaar in de vorm van 2 stenen tafels.

Ook wij wilden dit laten zien. Ik kocht een bos bloemen en zette het neer in een klein vaasje op de plek waar de Bijbel opengeslagen ligt bij de tekst die we zondag leerden. Wat heeft Gods Woord ons al veel bemoedigd de afgelopen jaren. En als ik zo naar de bloemen kijk,  vind ik het ook echt een feest waard om te vieren dat God Zijn geboden en Woord aan ons geeft. De bloemen staan in vaasjes waaraan een hart hangt. De harten verwijzen naar de 10 geboden. Liefde voor God en liefde voor je naaste. Dat is wat God ons wil leren. 

Link naar ons Pinksterfeest. God schrijft Zijn wet in onze harten!  Dan gaan we bloeien!  Dan komen er vruchten!

GROTE OOGST
Het wekenfeest is ook een oogstfeest. Ze namen twee broden mee naar de tempel. Het ene brood verwijst naar het volk Israël en het andere brood naar de heidenen die ook bij God zullen horen.

Ik maakte kralen van klei. Elke kraal stelt een gebedspunt voor. Als er een gebedspunt bij kwam maakte ik een nieuwe kraal. Gebeden voor mensen om ons heen. Alle mensen mogen Gods Woord horen en gaan geloven. God heeft een plan met het leven van iedereen. Ik mag hen in Zijn handen leggen! 

Link naar het Pinksterfeest.  Gods Woord wordt ook verbreid onder de heidenen!

Want U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn,  zovelen als er de Heere,  onze God toe roepen zal! 

Om samen te lezen :
Psalm 67
Ruth
Handelingen 2

Wil je wat meer lezen over het Pinkster - en wekenfeest?
Kerk en Israël

zondag 1 mei 2016

De bron van liefde voor je huwelijk!

Van de week 16 jaar getrouwd. Lief en leed gedeeld, zo zeggen ze dat wel eens, maar het is ook echt zo!  Vorige week waren we op de bruiloft van een collega-juf. Er waren heel wat momenten die me raakten. Liefde is zo iets moois,  maar ook iets kwetsbaars!  We zien om ons heen zoveel huwelijken stranden. En dat terwijl ze ook  zo stralend begonnen. M'n hart huilt! Is er toekomst voor huwelijken?

Wat we elkaar beloofd hebben 
(Hier de versie waarin je zelf de woorden uitspreekt. Dat was zo op de bruiloft die we mee vierden. Zelf hadden we de versie waarop we ja moesten zeggen.) 

Belofte van de bruidegom 
NN, ik verklaar hier voor God en zijn gemeente, dat ik je als mijn wettige vrouw uit 
Gods hand aanvaard, en ik beloof dat ik je, met Gods hulp, nooit zal verlaten in 
goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in gezondheid noch ziekte, 
totdat de dood ons zal scheiden; dat ik je zal liefhebben, dienen en respecteren; 
dat ik heilig met je zal leven en je trouw zal zijn in alle dingen, overeenkomstig het 
heilig Evangelie. 

Belofte van de bruid 
NN, ik verklaar hier voor God en zijn gemeente, dat ik je als mijn wettige man uit 
Gods hand aanvaard, en ik beloof dat ik je, met Gods hulp, nooit zal verlaten in 
goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in gezondheid noch ziekte, 
totdat de dood ons zal scheiden; dat ik je zal liefhebben, dienen en respecteren; 
dat ik heilig met je zal leven en je trouw zal zijn in alle dingen, overeenkomstig het 
heilig Evangelie. 

Het was weer goed om die belofte te horen en mezelf eraan te herinneren. 
* We ontvingen onze man/ vrouw uit Gods hand. Doet God het fout?  Nee! 
* Ik beloof dat ik Gods hulp vraag om er altijd voor je te zijn als het goed gaat, maar ook als het moeilijk is.
* Ik kies met Gods hulp voor lief hebben! Dienen!  Respect tonen! Trouw! 

Hij is de bron van liefde 
We zongen het lied "Bron van licht en leven".  De voorganger vertelde dat het nu allemaal super mooi is de liefde. Maar dat we ook weten dat de liefde aangevuld moet worden. God is de bron van onze liefde. Want Hijzelf is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God!  
Een meisje stootte me aan. Juf, wat is een bron?  (Uh,  om dat zo snel en kort en stil uit te leggen, ik zat even met m'n mond vol tanden) 
In een woestijn kan het erg droog zijn. En soms is er een plekje waar je water kan putten. Daar komt water uit de grond. Dat borrelt omhoog. 
Ze knikte. Oja! ( Wat hou ik van die openheid van kinderen. Ze zetten je aan het nadenken.) 

Onze bron is niet de boosheid die we ervaren als er wat fout gaat...
Onze bron is niet het verdriet als er teleurstelling is...
Onze bron is niet die akelige situatie die we liever niet hadden gehad...

Onze bron is God. God,  Die ons al liefhad,  toen wij nog zondaars waren. Efeze 2. Zelfs toen wij nog zondaars waren... ( ik herhaal het even,  omdat het me keer op keer verwonderd)
Gods liefde is geen verhindering omdat we zondaars zijn. Het belet Hem niet om van ons te houden. Hij blijft Zijn liefde en genezing en vergeving aanbieden. Zijn liefde is eeuwig. Omdat Zijn liefde eeuwig is en nooit opraakt is Hij onze hulp, onze bron,  waaruit we liefde mogen putten. Vooral in tijden wanneer het droog en dor is.

Hij beloofd om er te zijn. Voor ons. Ook in tijden van vreugde. Ook in tijd van verdriet. Zijn Naam is Ik ben en Ik zal er zijn!