donderdag 23 oktober 2014

God is geen God van regeltjes...- Samen leren met moeders
We kwamen bij elkaar als moedergroep van onze kerk. Samen bespraken we het boekje " Geloven in opvoeden" . Deze keer hadden we het over de geloofsopvoeding van onze kinderen. Welk Godsbeeld geven we mee? Laten we een God zien die wil dat we ons aan Zijn regels houden of laten we zien dat Hij een God is Die een relatie met ons wil?

Al pratend kwamen we bij de volgende tips:
* Blijf uitleggen dat God van ons houdt en dat Hij graag wil weten wat jou bezig houdt.
* Als ouders ben je daarom ook belangstellend naar je kind. Wat heeft het die dag gedaan, wat was fijn, wat heeft ie geleerd, wat was er moeilijk...
* Blijf uitleggen waarom God regels geeft. Omdat het goede regels zijn. Als we kijken naar de 10 geboden:

1. Hij kent ons en weet precies wat we nodig hebben, daarom vragen we Zijn hulp en we vragen hulp aan iemand die we vertrouwen en niet aan een andere God.
2. Het is belangrijk dat we God elke dag beter leren kennen... Zodat we ook weten dat we met alles bij Hem terecht kunen.
3. Omdat Hij zo heilig is gebruiken we Zijn Naam wel netjes. We mogen Hem loven en prijzen! Bedenk samen welke liederen je wil zingen voor God!
4. Het is belangrijk om tijd met Hem door te brengen op zondag. Dan wil Hij juist ons zoveel leren... Maak de zondag tot een speciale dag waarin je mooie liederen zingt, gezinsmomenten hebt rond de Bijbel, tijd hebt voor elkaar...
5. Het is fijn om te luisteren als papa of mama of iemand die ouder is je iets vraagt. Ze hebben het goede met jou voor. God zegent het luisteren naar hen. Dit hebben we thuis ook veel geoefend met de kinderen. Als mama of papa roept dan kom je direct. Lukte dat dan kregen ze een beloning. Vaak mochten ze dan kiezen wat we samen gingen eten. Deze regel moet je wel oefenen.
6. We doen elkaar geen pijn! Als je ziet dat iemand pijn heeft, help je hem of haar! Beloon het en prijs je kind als je ziet dat ze dat doen.
7. Wees trouw aan elkaar en laat iemand niet in de steek! Als iemand het moeilijk heeft help je, is iemand boos dan blijf je even uit de buurt... Je mag best zeggen dat je trots bent als je zag dat je kind rekening hield met iemand anders.
8. Gij zult niet stelen: Geniet van je eigen speelgoed en vraag het als je iets wil lenen. Zou toch wat wezen als anderen zomaar jouw speelgoed af mochten pakken?
9. Wees eerlijk! Zeg goede dingen over elkaar! God zegt ook goede dingen over jou!
10. Een ander heeft ook mooie dingen. Wees blij voor de ander!

Dit lied luisteren we regelmatig: Hou je aan de regels, anders maak je brokken. Heel leuk hoe daar aangegeven wordt hoe handig het is dat er regels zijn:En ook in de 10 geboden maken we fouten. Ook onze kinderen. Maar laat dan zien dat God trouw is en vergeeft. Ik moest denken aan het verhaal van de verloren zoon, Lukas 15: 11- 32. De oudste volgde trouw de regels van Zijn Vader op. Uit plichtsbesef. Zijn jongste broer ging er op uit.  En kwam later vol spijt terug. Hij werd met open armen ontvangen. En vergeven! Heb jij je kind al wel eens met open armen ontvangen toen hij/zij z'n fouten bekende. Doe dat! Zo ontdekken ze Gods Liefde voor hen. Jij mag dat doorgeven. En ze zullen weten dat ze altijd bij je terecht kunnen!
Even over de oudste zoon. Keurig netjes geleefd en bij zijn Vader gebleven. Maar had hij een relatie met zijn Vader? Hij had nooit gevraagd om een feest te mogen geven. Z'n Vader wist niet eens dat zijn oudste zoon dat graag wilde. Dus dat is ook niet echt de bedoeling. Hoe moet de relatie met de Vader dan zijn?

* Hoe kunnen we een goede relatie hebben met God? De discipelen zagen dat de Heere Jezus een bijzondere relatie met God de Vader had. Ze vroegen aan de Heere Jezus of Hij hen ook wilde leren bidden. In het Onze Vader zien we iets van de relatie die God met ons wil. Op Family Nights staan ook ideeën om het Onze Vader samen met je kinderen te bespreken/ te ervaren. Daarin zien we God echt een relatie met ons wil. Dat Hij wil dat we met Hem praten/bidden. Maar Hij leert ons ook om oog te hebben voor de ander. Hier zien we eigenlijk het zelfde als in de 10 geboden. God leert ons om Hem lief te hebben, maar leert ons ook om om te gaan met onze naaste.

Onze Vader: Hij is ook de Vader van anderen.
Die in de hemelen zijt: Hij is in de hemel om daar voor ons te zorgen
Uw naam worde geheiligd: De Naam van God moet groot gemaakt worden!
Uw Koninkrijk kome: We kijken uit naar de komst van Hem! Hij zal alles, ook ons weer goed maken.
Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde: We mogen de wil van God vragen...
Geef ons heden ons dagelijks brood:  God wil dat we aan Hem onze dagelijkse dingen vragen. Bespreek alles met Hem.
En vergeef ons onze schulden:  We mogen vergeving vragen aan God, als we gezondigd hebben.
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren: We moeten ook elkaar vergeven... Bid ook samen voor een schoolgenootje wat vervelend doet.
En leid ons niet in verzoeking: We mogen God ook vragen om ons te helpen om niet te zondigen
Maar verlos ons van de boze: We vragen of God ons wil verlossen/ bevrijden van zonden/ boosheid
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid: God is zo'n grote God, Hij heeft alle macht om ons te geven wat we nodig hebben.
Amen: Het is echt waar!

Bespreek zelf ook alles met God. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Ook om het juiste Godsbeeld mee te geven.

Gods zegen toegewenst!

dinsdag 21 oktober 2014

Herfst...

Herfst...

In de herfst verdort het gras
de bloemen vallen af
en de vogels die er waren
vliegen naar een ander land
Maar t Woord van onze God
Het Woord van onze God
Het Woord van onze God houdt eeuwig stand

t Is de rots waarop wij bouwen
wij bouwen niet op zand
Wie het Woord van God vertrouwen
zijn veilig in Zijn hand...

De bladeren vallen van de bomen. Het is herfst. Alles lijkt dood te gaan. Zo kan het ook lijken in ons leven. Er zijn dingen die niet goed gaan.

Zondag in de kerk hoorden we van de Israelieten. Ze waren afgedwaald van God en zaten nu in Babel. Het leek er goed, ze hadden alles wat hun hart begeerde. Maar een ding misten ze. De tempel. Ze zaten aan het water en dachten eraan. Ze voelden zich misschien wel net als zo n verdort herfstblad...

Maar dan lezen we Jeremia 31:3: Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken...
Zijn liefde is eeuwig!

Met lijm tekende ik een hart op een doek. Met herfstblaadjes beplakten we het. Als herinnering, als alles dor lijkt, Zijn liefde blijft! De tekst plakken we erbij. Gods Woord houdt eeuwig stand!

Herfstvakantie...De herfstvakantie is weer begonnen. Wat hebben we er samen naar uitgekeken. 's Morgens was het nog zo lang donker. We hadden zoveel moeite om uit bed te komen. En nu dan eindelijk weer lekker een keer uitslapen...

Voor ons is de vakantie ook een opruimweek. En dat is helemaal niet erg! Ze genieten er hier van.    "Gaan we onze kast weer opruimen?" We zoeken de kleren uit en wat voor de zomer is gaat weer naar de zolder. Winterkleren die op de zolder lagen worden weer gepast en wat goed is gaat in de kast en wat te klein is gaat naar de kledingbeurs, naar kennissen of de kledingcontainer.
Ook ordenen we het speelgoed weer en genieten we van alles wat we hebben.

Voor mezelf moet ik oppassen dat ik t nog wel zie zitten. Zoveel kleding en spullen om uit te zoeken. Maar het is weer gelukt. Ook met dank aan de kids. Zij deden wat klusjes in huis, zodat ik wat uit kon zoeken en af en toe even kon relaxen...( dat mag ook wel eens, zei m'n zoon van 10)

Welke klusjes hebben ze gedaan: bladeren in de tuin opgeruimd, tafel gedekt, voor de koffie gezorgd, vaatwasser ingeruimd... En ik genoot van alles wat ze al kunnen. En ook zij genoten ervan. Dat ga ik later ook doen voor m'n vrouw. Voor elk klusje krijgen ze 10 cent. Onze zoon is echt een beginnende zakenman. Hij doet t echt ook daarvoor. Voor onze dochter is dat niet zo nodig.

s Middags zijn we nog even op de fiets( lekker sportief, dat benoemen ze dan ook zo...) naar de stad geweest. In de vakantie mogen ze altijd iets kopen. Maar nu gingen we alleen even kijken. Leuk dat ze daar al van genieten. "Dan ga ik er nog even over na denken, want als ik nu al de keus maak, heb ik er straks spijt van." Ja, je kan je geld maar een keer uitgeven.

Herfstvakantie: Tijd voor elkaar, elkaar helpen, tijd om te relaxen, tijd om te badderen, tijd om op te ruimen, tijd om sportief bezig te zijn, te genieten van samen eten... En aan het eind van de dag vragen: Wat was er eigenlijk niet leuk? En dat erg moeilijk kunnen bedenken... We danken God voor elkaar, voor Zijn zegen...

Ik moest denken aan dit lied, wat we ook lekker gezongen hebben:

Wat is het geweldig, als wij als familie, 
als broers en als zussen, voor elkaar klaar staan, 
dat is waar God van geniet en wanneer hij zoiets ziet
Schenkt Hij Zijn zegen
En dat is leven voor altijd!


En natuurlijk zullen er ook momenten zijn dat ze elkaar even niet zo aardig vinden. Maar zoals er in het liedje staat: Al zijn we verschillend, we mogen elkaar respecteren. En die basis mag zeker ook in de vakantie verstevigd worden...

Fijne herfstvakantie!

zondag 12 oktober 2014

God wil bij ons wonen/ In ons huis...( slot) - Gezinsmoment

De afgelopen weken hebben we veel geleerd over de liefelijkheden van de Heere die te vinden zijn in Zijn huis. En we willen Hem ook dienen in ons huis:

Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. ( Jozua 24:15)
God wil bij ons wonen/ Hij regeert... ( deel 6) - gezinsmoment


We zijn al enkele weken bezig met de tabernakel. Dat God bij ons wil wonen. En het is genieten van de liefelijkheden van de Heere, die we tegenkomen in en rond de tabernakel! We gaan naar het Heilige der Heiligen. Daar staat de ark. De troon van God. Tussen de engelen, daar woont Hij. Als we soms kijken naar de wereld om ons heen dan lijkt het een rommeltje. En toch...

We lezen samen Psalm 93.

Psalm 93
1 De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen.
2 Van toen af is Uw troon bevestigd, Gij zijt van eeuwigheid af.
3 De rivieren verheffen, o HEERE! de rivieren verheffen haar bruisen; de rivieren verheffen haar aanstoting.
4 [Doch] de HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, [dan] de geweldige baren der zee.
5 Uw getuigenissen zijn zeer getrouw; de heiligheid is Uw huize sierlijk, HEERE! tot lange dagen.

Weten jullie nog dat we gingen zwemmen in de zee met die sterke wind? We werden meegezogen en getrokken door de golven en weer neer gesmeten. Zo krachtig is de zee!
We kijken wel eens naar het jeugdjournaal. Wat gebeuren er veel akelige dingen. Het gaat soms echt gigantisch fout. Het lijkt wel een hele sterke zee waardoor er mensen omkomen... En toch...

We lazen net Psalm 93... God is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren van de zee.

We kennen verhalen van dat God sterker is dan het water.

* de tocht door de Rode Zee
* de tocht door de Jordaan
* De Heere Jezus liep op het water
* De Heere Jezus stilde de storm

Als wij storm zien of ervaren in ons leven mogen we naar onze God gaan. Hij heeft alle macht! Om de storm tot bedaren te brengen, een pad door de zee te maken, over het water te wandelen...

Hij heeft alle macht ook over de koningen van de aarde. We lazen deze week de verhalen van Daniel. Daarna vroeg ik; Hoe zie je hier dat God toch Koning is? De 4 vrienden moesten luisteren naar de koning en eten van het voedsel wat geofferd werd voor de afgoden. Dat wilden ze niet. Daarom vroegen ze om 10 dagen groente en water. God zorgde ervoor dat ze er toch goed uitzagen. 


Bij een koning hoort een vlag. We maakten ook een vlag. Met de kleuren van de Koning der Koningen. Rood, Paars en Blauw. Rood verwijst naar de koningen van Israel, Paars naar de koninkrijken van de wereld en Blauw naar Zijn kracht, nog sterker dan de geweldige baren van de zee. We maakten de vlag vast op een lijst en prikten daar de wereldkaart op. Hij is Koning over de hele wereld. We geven Hem eer.

Het laatste vers van Psalm 93 gaat over de getuigenissen van de Heere. In de ark lagen de stenen tafelen, de kruik met manna en de bloeiende staf van Aaron. Die getuigen ook van Gods trouw. Hij is goed en trouw voor Zijn volk. Door Hem, de Heere Jezus, zijn we heilig voor God. Die heiligheid laat zien Wie God is. Genadig, vergevend, barmhartig. Eerder maakten we al een ketting met prachtige kralen. Ze verwijzen naar hoe mooi/sierlijk we zijn gemaakt door God. We prikten de ketting op de vlag, om ons er aan te herinneren dat we zo sierlijk zijn voor Hem. Maar het zegt/getuigt ook iets over Zijn Koningschap. Zo belangrijk is Zijn volk. Wat prachtig om Hem als Koning te hebben in ons leven! En dat is zo tot in eeuwigheid!
We luisteren en zingen nog samen naar liederen over Zijn Koningschap...

* Glorie aan God
* Psalm 103:10
* Zoekt eerst het Koninkrijk van God
* Jezus is Koning en Heer...
* Jezus is Koning over de aarde...Deze weken willen we verder lezen over Zijn Koningschap en Hem alle eer geven. Hij is het waard!
donderdag 2 oktober 2014

God wil bij ons wonen/ Gebouwd tot... (deel 5) - Gezinsmoment

We zijn al enkele weken bezig met de tabernakel. Dat God bij ons wil wonen. En het is genieten van de liefelijkheden van de Heere, die we tegenkomen in en rond de tabernakel! Vandaag de tabernakel zelf. Hoe is Hij gebouwd. Op de manier van God. Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen we. Ook wij worden gebouwd tot een priesterlijk huis. (1Petrus 2)

We begonnen met het bouwen van een stevig muurtje voor een hut. Om een houtblok had ik aluminiumfolie gewikkeld en ik plaatste er een houten roerstokje in. De kids wilden dat ook graag doen en even later stonden de roerstokjes nog een beetje wankel naast elkaar.  Samen bedachten ze dat je t ook steviger kon maken. Als je de roerstokjes aan elkaar verbindt. We maakten ze vast met alumuniumfolie en dat deden we op 4 plekken. Zo staat het behoorlijk stevig.

Toen las ik 1 Petrus 2:1-11. Ook wij worden gebouwd tot een koninklijk priesterdom. De roerstokjes verwijzen naar de planken die met goud overtrokken waren. Dat zijn wij, als we bij het altaar zijn geweest. Alle zonden zijn weg. Hij bekleed ons met goud. Eerder maakten we een roerstokje goed schoon en verfden het daarna wit. Zo schoon en mooi zijn we voor God. We mogen vast staan op de Heere Jezus. Daar verwijst het blok zilver naar. En zo staan we allemaal naast en dichtbij elkaar. Toch stond dat nog niet stevig. Daarom werden ze verbonden met elkaar door 4 latten.
1. Het gebed
2. Het Woord
3. Samen vergaderd
4. Door het bloed van de Heere Jezus zijn we rein!

Verder was er een dak op de tabernakel. De kleden geven bescherming aan ons. Als je in de tabernakel stond zag je de prachtig geborduurde kleed. Het werk en de liefde van de Heere Jezus en engelen erop geborduurd. Hij beschermt ons met zichzelf en zijn engelen. Daarboven was een wit kleed. De Heere Jezus was wit. Zonder zonde. Hij beschermt ons. Ook het rode kleed beschermt ons. Denk ook aan het bloed wat aan de deurposten werd gesmeerd. Dat bewaarde de Israelieten van de engel des verderfs die alle eerstgeborenen moest doden. Daarboven was een kleed van leer. Huiden van de zeekoeien. Het beschermde tegen de regen. Was waterdicht.  Zo beschermt God ons. En in Zijn bescherming mogen we genieten van :
* Het Licht van de kandelaar, Jezus het Licht van de wereld,
* We mogen zien dat God Zijn gemeente vasthoudt, bij de tafel van de toonbroden. Hij laat Zijn volk niet in de steek. We zien dat zelf ook dat God doorgaat met het verkondigen van Zijn Woord in onze gemeente. De deuren staan elke zondag weer open en de Bijbel ligt open.
* We mogen genieten bij het reukofferaltaar van Wie God voor ons wil zijn. Al Zijn eigenschappen.  Van A tot Z! Zie ook vorige blog over een liefelijke geur.


En zo kijken we eens naar het zelfgebouwde huis van onze zoon. Dat huis is ook stevig. We kijken ook eens naar ons eigen huis. Wat geeft God een bescherming ook in ons eigen huis. Ook God wil bij ons wonen. We mogen in ons huis genieten  van Zijn vergeving, van Zijn liefde, van Zijn trouwe zorg voor ons!

Ook ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ook daar moeten we goed voor zorgen. Gezond eten, voldoende beweging, genoeg nachtrust, tijd voor ontspanning...

Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.
1 Korinthe 6: 19,20

Nog wat tips: 
* gezond eten: fruit-hap maken, gezonde traktatie
* voldoende beweging: Dagelijkse trainings oefeningen ( heb ik op mn mobiel zitten als app), samen wandelen, samen sporten ( de een op skeelers, de ander op wave-board)
* genoeg nachtrust: lekker op tijd naar bed, in de pyjama
* tijd voor ontspanning: film-avondje, lees-avondje, praise-avondje, spelletjes-avondje, knutsel-avondje, lekker badder-avondje ( met een bruisbal o.i.d in bad, bodylotion...enz...)

Zo mogen we God verheerlijken met ons lichaam