woensdag 1 mei 2019

Geloven als het onmogelijk lijkt. Wat zegt de Bijbel?

Hoe kunnen we twijfelen aan ons geloof of twijfelen of God wel verder zal gaan in ons gezin of in onze gemeente.

We kunnen op zoek gaan naar antwoorden bij predikanten, ouderlingen, vrienden, maar wat zegt de Bijbel?

Ik las in Romeinen 4 over het geloof van Abraham. Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals God hem beloofd had : zoveel als de sterren aan de hemel, zo groot zal jouw volk worden. Het geloof van Abraham verzwakte niet toen hij ongeveer honderd jaar oud was en het eigenlijk niet meer kon.
Romeinen, 4:19 - En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alrede verstorven was, alzo hij omtrent honderd jaren oud was, noch ook dat de moeder in Sara verstorven was.
Hij twijfelde niet aan Gods belofte, maar werd er in gesterkt. Hij was er van overtuigd dat God machtig was om te doen wat Hij beloofd had.
Romeinen, 4:20 - En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer;
Romeinen, 4:21 - En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen.

Wat moeten wij dus doen? Net als Abraham geloven in Gods beloften, Die Hij beloofd heeft bij onze doop, de doop van onze kinderen, de kinderen van de gemeente. Hij zal hun tot een God zijn, hun zonden vergeven en met Zijn Geest hen de weg wijzen. Misschien zien we er nu niets van. Maar we mogen leren van Abraham om op Gods belofte te vertrouwen. Hij is machtig om het te doen! En dat is tot eer van God, zie vers 20.

De laatste verzen... Het is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons!
Romeinen, 4:23 - Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is;
Romeinen, 4:24 - Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft;

Zondag leerden we hetzelfde te doen in onze kerk. Als je twijfelt, weer op zoek gaan in Gods Woord en zien wat God voor ons doet. Dan vult Hij ons met Zijn vrede! Dat is zoveel rijker dan mensen die ons kunnen helpen als we twijfelen!

Hier in Romeinen staat niet dat Abraham op zijn eigen manier bedacht heeft hoe hij nakomelingen kon krijgen. Hij heeft bij Hagar geprobeerd om zo de belofte te krijgen. En toch was dat niet de bedoeling. Het was ook niet tot zegen. Er was voortdurend strijd met Sara en Hagar. Ook hier kunnen we van leren. Los dingen niet op op je eigen manier, maar wacht op God! Hij is machtig!

woensdag 11 juli 2018

Ergeren...Wie heeft daar geen last van? Aan mensen die anders denken dan we hopen. Aan dingen die anders lopen dan we gehoopt hadden. Aan jezelf omdat je weet dat ergeren niet hoort bij God en je Hem graag echt wil lief hebben. Misschien ergeren we ons zelfs aan dingen in de kerk.


Ergeren was ook voor David niet vreemd. Hij schrijft er een psalm over. Psalm 37. Hij vertelt wat je kan ergeren, maar ook wat je dan moet doen. En wat hebben we daarin wijsheid van God nodig!


Vertrouw op de Heere en doe het goede, bewoon de aarde en voed u met getrouwheid. Verlustig u in de Heere, zo zal Hij u geven de begeerten van uw hart. (vers 3 en 4)


In eigen woorden:


* Op God vertrouwen. Hij weet alles en weet wat het beste is.


* Het goede doen! De aarde bewonen en trouw zijn in wat je mag doen.


* Ons verblijden in God. En dan nog een belofte erbij : Hij zal U de begeerte van uw hart geven.


Praktische dingen die we onze kinderen en onszelf mogen inscherpen! De psalm gaat nog even verder met praktische adviezen. We zijn niet de enigen die ons ergeren. God begrijpt dat we dat wel eens hebben. Hij wil ons hierin leren en handvatten geven. Wat blijkt daaruit Zijn liefde en zorg voor ons!


Er zijn vast nog meer Bijbelgedeelten die hierover gaan. Ga er naar op zoek en laat je leren!

zondag 29 april 2018

KoningsdagKoningsdag. Een mooie gelegenheid om met je kinderen na te denken over het Koninkrijk van God.


Maak een ‘kijktafel’ over de gelijkenis van de koninklijke bruiloft!

Lees met elkaar het Bijbelgedeelte over de Koninklijke bruiloft uit Mattheus 22 :1-14


Gesprekspunten :


* vers 1-4 God is de Koning en nodigt ons uit om bij Hem te komen. Hij biedt ons Zijn vergeving, Zijn liefde, Zijn Hulp, Zijn nabijheid aan. Hij gebruikt daarvoor zijn knechten. Wat doen wij met Zijn uitnodiging?


* vers 5-6 Welke reden hebben deze mensen om niet op de uitnodiging in te gaan. Welke reden hebben wij om te weigeren? Wat verhinderd ons?


* vers 7-10 Hoe is het voor de Koning om te horen dat ze niet willen komen? Wat doet Hij dan en wat kunnen we ervan leren?


* vers 11-14 We hebben een bruiloftskleed nodig. Waar verwijst dat naar? Hebben wij het kleed van vergeving al omgekregen of hebben we het nog geweigerd?


Uitleg kijktafel :


* bestek en glaasje : verwijst naar vers 4. Alles is gereed. Het herinnert ons aan dat God alles klaar heeft. Zijn werk is volbracht.


* brief met uitnodiging : God nodigt ons uit, zie vers 3. Wat doen wij met Zijn nodiging?


* witte stof : verwijst naar vers 11 en 12 over het bruiloftskleed. Hebben wij al het kleed van vergeving nodig en ontvangen?


Verder lezen?


Lees nog meer over het Koninkrijk van God en hoe God als Koning is!


* Over wie de grootste is in het Koninkrijk van God : Mattheus 18:1-12.


* Gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht, over vergeven: Mattheus 18:23-35.


* Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, over de goedheid van de Heer des huizes en zijn manier van werken: Mattheus 20: 1-16.


* Over de regering van God, als Koning, Zijn sterkte en macht: Psalm 93


Zingen:


Bij U, mijn Koning en mijn God,

Verwacht mijn ziel een heilrijklot;

Geduchte HEER der legerscharen,

Welzalig hij, die bij U woont,

GestaĆ¢g U prijst en eerbied toont.(Psalm 84 :2)

donderdag 1 februari 2018

Emmaus wandeling - Tijd met God en vrienden!


Een vriendin maakte me attent op een artikel over de Emmaus wandeling.

Hier vind je meer info over de emmauswandeling

Het is een nieuwe manier van wandelen geworden. We kiezen een bijbelgedeelte en  denken er samen over na. Niet altijd wordt alles duidelijk, maar dat laten we soms even rusten en komt misschien later. Soms sluiten we af met gebed, maar soms was de wandeling al een gebed.

Aangemoedigd om het ook te doen? Of doen jullie het al? Hoe zijn jullie ervaringen?  Of nog een andere manier? Lijkt me fijn om te horen!

woensdag 4 oktober 2017

Te oud om te leren?

Een van onze kinderen zit net op het voortgezet onderwijs. Op de basisschool was leren niet zo moeilijk. Als hij het een keer over keek, wist hij het wel. Nu is dat toch anders en natuurlijk helpen wij hem erbij. Ook van school krijgen we tips hoe we kunnen helpen. En het gaat steeds beter! We schrijven het geleerde op, we maken er een liedje van, we stampen en leren. En zo leren we om te leren. En af en toe zuchten we, omdat het zoveel lijkt...

Ik moest er aan denken toen ik naar een preek in de kerk zat te luisteren. Daar krijgen we ook leerstof aangeboden. En vaak denken we dat we het na een dienst moeten begrijpen. Als dat niet zo is, zuchten we. Maar ook hierin zullen we moeten leren om te leren. Willen we echt Gods Woord, het Bijbelgedeelte ons eigen maken, dan moeten we daar ons best voor doen. En gelukkig hebben we daar een Helper bij! De Heilige Geest wil ons Gods Woord verduidelijken, als we Hem daar om vragen. Maar we mogen ook elkaar aanmoedigen!

We kijken even af bij onze zoon die moet leren. Maak aantekeningen van de preek,  zing een lied wat je er aan herinnert, herhaal het nog eens, maak er een tekening bij... En maak je zo Gods Woord eigen...

Ook in de Bijbel lezen we een aanmoediging om Gods wil te leren kennen. Paulus bidt voor de Kolossenzen of ze vervuld mogen worden met de kennis van de wil van God. De Heilige Geest geeft die wijsheid en dat inzicht. Dan zullen ze leven zoals het past bij de Heere, ze zullen vruchten dragen en de kennis van God zal groeien en ze zullen kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Kolossenzen 1:9-11

We zijn nooit te oud om te leren! šŸ˜‰

dinsdag 19 september 2017

Geloven met kinderen in de klas!

Sinds de zomervakantie geef ik les in groep 1. Twee daagjes. Ik geniet er enorm van. Waarom? Vooral om samen te vieren dat God ons ziet en kent. En bij kinderen gaat dat zo heerlijk natuurlijk...

Vandaag dachten we met elkaar na over Abram. Geroepen door de Heere God om naar een ander land te gaan wat God zou wijzen.

Samen met de kinderen gepraat over hoe God met ons praat! Door de Bijbel. Hoe bijzonder is dat, dat de grote God ons iets wil vertellen.

Daarna vertelde ik het verhaal over Abram die echt luistert naar God en gaat. En dat God weer zegt dat dit het land is voor Abram en zijn kinderen. Dat Abram een offer brengt en God dankt. Wanneer danken wij? Zo vaak op een dag! Vandaag regelmatig terug gedacht aan Abram die God dankte en een offer bracht.

Wauw, wat is het fijn en bemoedigend om met kinderen te werken. Elke keer weer samen beseffen hoe Goed de Heere is!

zondag 3 september 2017

Nieuwe hobby - Creatief in de Bijbel

Al een poosje ben ik bezig met handletteren en regelmatig keek ik naar Bijbeljournaling. Erg fijn om creatief bezig te zijn met de Bijbel. Voor mijn verjaardag kreeg ik veel accessoires om aan de slag te gaan in de schrijfbijbel. Vandaag een inkijkje!

Met de bijbeltekst die centraal stond in de kerk aan de slag gegaan.

Hooglied 2:1 Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen

Op internet zocht ik op hoe de Roos van Saron eruit zag. We hoorden in de preek over Zijn schoonheid, Zijn kleur en Zijn geur. Zo is ook Christus. Alles aan Hem is begeerlijk. De bloemen tekende ik in de Bijbel.
Met de kids dachten we na over de eigenschappen van Christus. Die schreef ik erbij met groen.
We dachten na over de dalen. De Heere Jezus daalde af naar de aarde om bij ons te zijn. Ook als het donker is in het dal. Met zwart kleurde ik rond de bloemen. Ook dan is God erbij!